Art. 295: Plângerea prealabilă

(1)Punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere.

(2)Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.

(3)Dispoziţiile art. 289 alin. (1)-(6) şi (8) se aplică în mod corespunzător.

Art. 296: Termenul de introducere a plângerii prealabile

(1)Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea faptei.

(2)Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 3 luni curge de la data când reprezentantul său legal a aflat despre săvârşirea faptei.
(la data 01-feb-2014 Art. 296, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 198. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3)În cazul în care făptuitorul este reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la alin. (2), termenul de 3 luni curge de la data numirii unui nou reprezentant legal.
(la data 01-feb-2014 Art. 296, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 198. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4)Plângerea prealabilă greşit îndreptată se consideră valabilă, dacă a fost introdusă în termen la organul judiciar necompetent.

(5)Plângerea prealabilă greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale administrativă, organului judiciar competent.

Art. 297: Obligaţiile organului de urmărire penală în procedura plângerii prealabile

(1)La primirea plângerii prealabile, organul de urmărire penală verifică dacă aceasta îndeplineşte condiţiile de formă şi dacă a fost depusă în termenul prevăzut de lege. În cazul în care constată că este tardivă, organul de cercetare penală înaintează procurorului actele încheiate împreună cu propunerea de clasare.

(2)Dacă într-o cauză în care s-au făcut acte de urmărire penală se constată că este necesară plângerea prealabilă, organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege să facă plângere. În caz afirmativ, organul de urmărire penală continuă cercetarea. În caz contrar, înaintează procurorului actele încheiate şi propunerea de clasare.

Aceste asrticole din codul de procedura penala trebuie coroborate cu dispozitiile art. 157 din codul penal 

Art. 157

Lipsa plângerii prealabile

(1) În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală.

(2) Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai de către una dintre ele.

(3) Fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârşirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea.

(4) În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitatea de exerciţiu restrânsă sau o persoană juridică ce este reprezentată de făptuitor, acţiunea penală se poate pune în mişcare şi din oficiu.

(5) Dacă persoana vătămată a decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidată, înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare din oficiu.


Care sunt infractiunile pentru care este necesara plangerea prealabila ?

art. 193 – lovire sau alte violențe
art. 196 – vătămare corporală din culpă
art. 206 – amenințare
art. 208 – hărțuire
art.218 – viol ( art. 218 alin. 1, 2 și 5 )
art. 219 – agresiune sexuală ( art. 219 alin. 1 și 5 )
art. 223 ‐ hărțuirea sexuală
art.224 – violarea de domiciliu
art. 225 – violarea sediului profesional
art. 226 – violarea vieții private
art. 227 – divulgarea secretului profesional
art. 231 – pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă: furtul (art. 228 ), furtul calificat ( art. 229 ), furtul în scop de folosință ( art. 230 ) săvârșite între membrii de familie, de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta
art. 238 – abuzul de încredere
art. 239 – abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
art. 240 – bancruta simplă
art. 241 – bancruta frauduloasă
art. 242 – gestiunea frauduloasă
art. 253 – distrugerea ( art. 253 alin. 1,2 și 6 )
art. 256 – tulburarea de posesie
art. 284 ‐ asistența și reprezentarea neloială
art. 287 – nerespectarea hotărârilor judecătorești ( art. 287 alin. 1 lit. d‐g, alin. 2 )
art. 302 – violarea secretului corespondenței
art. 378 – abandonul de familie
art. 379 – nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorilor
art. 381 – împiedicarea exercitării libertății religioase

Art. 158

Retragerea plângerii prealabile

(1) Retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunţarea unei hotărâri definitive, în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile.

(2) Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă.

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, retragerea plângerii prealabile se face numai de reprezentanţii lor legali. În cazul persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă, retragerea se face cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.

(4) În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile, dar acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu în condiţiile legii, retragerea plângerii produce efecte numai dacă este însuşită de procuror.